Jump to the main content block

Adjunct Factlty(Nanzih & Cijin Campus)

Adjunct Factlty(Nanzih & Cijin Campus)

number Name E-mail
1 Ming-Dai Ding joke38.tw@yahoo.com.tw
2 Tsui-Bin Wang wangmiki652@yahoo.com.tw
3 Chieh-Chih Shih shih.chiehchih@gmail.com
4 Chia-Jen Ho c0963112996@gmail.com
5 Ping-Hsiang Li lipinghsiang@gmail.com
6 Ming-Yang Wu ronex1987@hotmail.com
7 Chao-Yi Wu emila.wu@gmail.com
8 Yung-Ting Shen ytshern@gmail.com
9 Yao-Ju Shen shen197909@gmail.com
10 Shang-Lun Lin chyi4977@gmail.com
11 Ting-Yin Lin tiffany1725@hotmail.com
12 Jung-Sheng Lin swat1109@yahoo.com.tw
13 Hsiao-Chi Lin linhschi@ms74.hinet.net
14 Han-Yung Chiu lin022159@yahoo.com.tw
15 Ying-Ju Hou gloria720108@gmail.com
16 Yen-Wei Chi yenweichi@gmail.com
17 Feng-Cen Sun sfc530815@gmail.com
18 Yi-Chun Kao ssssteunice@gmail.com
19 Bo-Chang Chang box3202@yahoo.com.tw
20 Su-Feng Chen sisi0922@ms72.hinet.net
21 Wei-Ting Chen momopourquoi@gmail.com
22 I-Min Chen imc3482@ms43.hinet.net
23 Yao-Ming Chen cym1023@seed.net.tw
24 Chun-Chieh Tseng cctseng56@yahoo.com.tw
25 Chi-Kuang Huang q741852a@yahoo.com.tw
26 Yung-Chung Huang anko0114@yahoo.com.tw
27 Hung-Ming Huang sunshinekuang@hotmail.com
28 Shu-Hao Yang yang516@ms60.url.com.tw
29 Chih-Chang Yang chuhiu@gmail.com
30 Teng-Shun Yang tsyang51@gmail.com
31 Nai-Jui Liu naijuiliu@yahoo.com.tw
32 Hsiao-Chih Liu ggjo10@yahoo.com.tw
33 Tsai Shih Ching Shui trangtduyhue5326@gmail.com
34 Pei-Jung Tsai pjtsai2@gmail.com
35 Po-Jen Tsai Poleon1023@gmail.com
36 Jui-Chi Tsai juichi75@yahoo.com.tw
37 Chung-Yi Chiang s2409@nkust.edu.tw
38 Yuan-Ping Chiang yoyo5668@mail.tf.edu.tw
39 Hsiao-Chun Hsiao birdydudu@gmail.com
40 Yu-Sung Hsiao 970138@ms.kmuh.org.tw
41 Lan-Chi Hsieh lanchyi@yahoo.com.tw
42 Ni-Ju Tan nirutan900@hotmail.com

最後更新日期:2020/06/01